چاپ        ارسال به دوست

از سوی مركز ملي مطالعات بين المللي تيمز و پرلز منتشر شد :

"سوالات متداول مربوط به مركز ملي مطالعات تيمز و پرلز ايران"

سوالات متداول مربوط به مركز ملي مطالعات تيمز و پرلز ايران

1-تيمز و پرلز چيست؟

مطالعه بين‌المللي روند آموزش رياضيات و علوم(Trends in International Mathematics and Science Study)
ومطالعه بين‌المللي پيشرفت سواد خواندن (Progress in International Reading Literacy Study) PIRLS
از مهم ترين و وسيع ترين مطالعات تطبيقي در قلمرو ارزشيابي پيشرفت تحصيلي IEA است كه عملكرد تحصيلي دانش آموزان بيش از 60 كشور جهان را در دروس رياضيات ،علوم و سوادخواندن مي سنجد.
مطالعه تيمز TIMSSدر فاصلة هر 4 سال و مطالعه پرلز PIRLS در فاصلة هر 5 سال يكبار تكرار مي‌شود تا روند تغييرات آموزشي و ميزان كاهش و افزايش عملكرد دانش‌آموزان كشورهاي شركت كننده در طول اين سال‌ها مشخص شود.

2-انجمن بين المللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي IEAچيست؟

انجمن IEAدر سال 1959 با هدف انجام مطالعات تطبيقي تأسيس شده و تاكنون بيش از 25 مطالعه جهاني در زمينه علوم، رياضيات، زبان، ادبيات، تربيت اجتماعي، نگارش ، كامپيوتر، آموزش پيش‌دبستان، درك مطلب و نهايتاً سواد خواندن انجام داده است.

در حال حاضر حدود60 كشور از سراسر جهان عضو اين انجمن مي‌باشد.

مركز بين‌المللي مطالعة پرلز و تيمز ISC در كالج بوستون آمريكا و دبيرخانه اجرايي IEAدر كشور هلند مستقر مي‌باشد كه اهداف زير را دنبال مي‌كند:

-ارزشيابي از كيفيت نظام آموزشي كشورها

-ارتقاء سطح يادگيري نظام‌هاي آموزشي جهان

-بهبود سياست‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي آموزشي مربوط به فرآيند ياددهي‌-يادگيري

در واقع انجمن بين المللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي IEAتلاشهاي خود را به انجام مجموعه‌اي از مطالعات يادگيري در موضوع‌هاي درسي پايه در مدارس و بعضي بررسيهاي ديگر در موضوع‌هاي مورد علاقة اعضاي خود معطوف كرده است.

3-هدف از مطالعات TIMSSو PIRLSچيست؟

مقايسه روند عملكرد نظام هاي آموزشي كشور هاي شركت كننده در ابعاد مختلف و در طول دوره هاي مختلف.
يافته‌ها و اطلاعات بدست آمده از مطالعات تيمز و پرلز منبع مهم و تعيين كننده براي كشف و شناسايي نقاط ضعف و قوت نظام‌هاي آموزشي كشورها در مقياس ملي و بين‌المللي و ارائه راه كارهاي برخاسته از نتايج پژوهشي در بهبود فرآيند ياد دهي ـ ياد گيري است.
4-طراحي و هدايت و مديريت مطالعات تيمز و پرلز توسط چه كساني است؟

طراحي و مديريت مطالعهتيمز و پرلز باانجمن بين المللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي (IEA)(International Association for the Evaluation of Educational Achievement)در آمستردام هلند است.
هدايت علمي مطالعهتيمز و پرلز رامركز بين المللي مطالعه (TIMSS International Study Center)در دانشگاه بوستون آمريكا, دانشكدة علوم تربيتيبه عهده دارد.
برنامه ريزي و كنترل مراحل مختلف نمونه گيري مطالعه تيمز و پرلز رامركز آمار كانادا(Statistics Canada) انجام مي دهد.
بررسي صحت داده هاي دريافتي از كشورهاي مختلف, توسط مركز پردازش داده ها DPC در هامبورگ آلمان صورت مي گيرد.
5-مديريت و اجراي مطالعة تيمز و پرلز در كشور هاي عضو چگونه است ؟

كشورهاي شركت كننده در اين مطالعه از طريق ”هماهنگ كننده هاي ملي“مطالعهNational Research Coordinator (NRC) در نشست هاي منظم آموزشي و تخصصي با مراحل و شيوه هاي انجام اين مطالعه آشنا مي‌شوند.
اين افراد مسئول هماهنگي ، سازماندهي و اجراي عمليات مطالعه در كشور خودشان هستند.
در كشور ايران مديريت و اجراي مطالعات تيمز و پرلز در پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش (مركز ملي مطالعات تيمز و پرلز) انجام مي گيرد.
6-سابقه شركت ايران در مطالعات TIMSSو PIRLS چگونه است ؟

كشور جمهوري اسلامي ايران نيز از سال 1370 شمسي برابر با 1991 ميلادي رسماً همكاري خود را با اين انجمن آغاز كرد و تاكنون در شش مطالعة تيمز TIMSSدر فاصلة سال‌هاي 95، 99، 2003، 2007 و2011و 2015تيمز پيشرفته 2008 و نيز در سه مطالعه پرلز (مطالعه بين‌المللي پيشرفت سواد خواندن PIRLS) در فاصلة سال‌هاي 2001، 2006 و 2011 , 2016شركت كرده است و قرار است در مطالعة تيمز TIMSS 2019 و پرلز PIRLS2021 نيز شركت نمايد.
(قبل از انقلاب نيز ايران در چهار مطالعه بين المللي IEA به شرح زير شركت داشته است):
1. اولين مطالعه بين المللي علوم (First International Science Study) 1972-1968

2. مطالعه درك مطلب(The Study of Reading Comprehension) 1972-1968

3. مطالعه تربيت اجتماعي (The Study of Civic Education) 1973-1968

4. مطالعه آموزش ادبيات (The Study of Literature Education) 1973- 1968

7-پرسش هاي پژوهشي مطالعه تيمز و پرلز چيست؟

در بررسي روند عملكرد دانش‌آموزان ايران در تيمز 2015 و مقايسة آن با تيمز 95، 99، 2003 و2007 و و نيز پرلز 2016 در مقايسه با پرلز 2001و 2006 و 20011 پرسش‌هاي مهمي به شرح ذيل قابل طرح هستند:

عملكرد دانش آموزان ايران در دروس رياضيات و علوم در طول 20سال گذشته (از سال 95 تا 2015 ) از چه تغييراتي (كاهش يا افزايش) برخوردار بوده است؟
عملكرد دانش‌آموزان ايران در زمينة سواد خواندن و مهارت درك مطلب در طول 15 سال گذشته (2001 تا 2016 از چه تغيراتي (افزايش يا كاهش) برخوردار بوده است؟
روند عملكرد دانش‌آموزان كشور ايران در مطالعات تيمز 2015و پرلز 2016 در مقايسه با ساير كشورهاي شركت كننده چگونه بوده است؟
8- تفاوت عملكرد دانش‌آموزان دختر و پسر به تفكيك پايه‌هاي تحصيلي (چهارم ابتدايي و سوم راهنمايي) در دو درس رياضيات و علوم چگونه بوده است؟

تفاوت عملكرد دانش آموزان در حيطه هاي مختلف يادگيري.(شناختي، محتوايي، استدلالي...)
تفاوت عملكرد دانش آموزان در ميزان درصد پاسخ به نوع سولات (چند گزينه ايي،كوته پاسخ، تشريحي، عملكردي، فرآيندي،و...
9-تيمز بر اساس سه بعد برنامه ريزي درسي:

برنامه قصد شده، برنامه اجرا شده و برنامه كسب شده طراحي شده است.

برنامه قصد شده: اهداف و رويكردهاي آموزشي در تدوين برنامه درسي و ميزان مطالب ارائه شده رياضيات و علوم
(آنچه برنامه ريزان آموزشي تدوين مي كنند)Intended curriculum (what policy requires)
برنامه اجرا شده: شرايط كلي اجراي برنامه قصد شده مانند ساعات آموزشي اختصاص يافته براي تدريس رياضيات و علوم، دسترسي به منابع آموزشي و موضوعات تدريس شده، شاخص درك مديران از جو آموزشي،
(آنچه در مدارس اجرا و تدريس مي شود)Implemented curriculum (what is taught in schools)
برنامه كسب شده: روند پيشرفت، سطح موفقيت دانش آموزان در كل و بر حسب جنسيت و درصد موفقيت دانش آموزان در سطوح چهارگانه بين المللي.(پايين، متوسط، بالا ،عالي)
آنچه دانش آموزان در عمل ياد مي گيرند.Achieved curriculum (مؤلفة اول: علوم (در مقولات كلي زمين شناسي، زيست شناسي، فيزيك، شيمي، محيط زيست, مسائل محيطي و منابع طبيعي، بررسي علمي و ماهيت علوم)
مؤلفة دوم: رياضيات (در مقولات كلي كسرها و مفهوم عدد، اندازه گيري، نمايش و تحليل داده ها و احتمالات، هندسه، جبر)
مؤلفة سوم: محيط يادگيري (عوامل درون مدرسه اي وبرون مدرسه اي تأثير گذار بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان )
10-ابزارهاي مطالعه تيمز چيست؟

آزمون رياضيات و علوم: شامل 28 دفترچه ( براي هر پايه تحصيلي14 دفترچه رياضي و علوم )
و سوالات ترند (تكرار شده از تيمز دوره هاي قبل)
نوع سوالات شامل سوالات چند گزينه اي، پاسخ ساز و پاسخ كوتاه.
دفترچه هاي آزمون طبق برنامه W3S ( Within School sampling Software) (نرم افزار نمو نه گيري داخل كلاس)به طور چرخشي بين دانش آموزان توزيع مي شود.
سنجش محيط يادگيري: شامل پرسشنامه هاي دانش آموز و معلم و مدير مدرسه كه هر يك از پرسشنامه ها به تفكيك پايه تحصيلي و دروس تنظيم شده است و سوال هاي آن زمينه ها و امكانات آموزشي و محيط يادگيري را در بر مي گيرد.
11-ابزارهاي مطالعه پرلز چيست؟

متون خواندن: در 13 دفترچه شامل متون اطلاعاتي (Informational)و متون ادبي (Literary)همراه با سؤال هاي چند گزينه اي, پاسخ كوتاه و پاسخ ساز
متون ترند: چهار متن تكرار شده از پرلز قبل (به منظور ارزيابي روند پيشرفت سواد خواندن جديد , چهار متن و سؤالات مربوط به آن از پرلز قبل (2 بخش ادبي و 2 بخش اطلاعاتي) در ارزيابي پرلز جديد نيز تكرار ‌مي‌شوند. براي تكميل طرح, 6 متن جديد همراه با سؤالات مربوط به آنها انتخاب خواهند شد (3 متن ادبي و 3 متن اطلاعاتي).
12-پرسشنامه هاي پيشينه كاوي چيست؟:

پرسشنامة دانش آموز: بررسي عوامل و زمينه هاي آموزشي, فرهنگي, اجتماعي و اقتصادي مؤثر بر عملكرد دانش آموزان در حيطة‌ خواندن با تأكيد بر فعاليت هاي درون و برون مدرسه
پرسشنامة معلم: بررسي متغيرهايي چون ويژگي هاي مختلف معلمان، نگرش آنان نسبت به حرفة معلمي، امكانات آموزشي موجود, شيوه هاي تدريس خواندن و روش هاي ارزيابي
3-پرسشنامة مدرسه: بررسي متغيرهايي نظير شيوه هاي مديريتي اعمال شده, وظايف مديران, كمبودها و موانع آموزشي و شرايط فيزيكي مدارس
4-پرسشنامة اوليا( زمينه يادگيري اوليه): بررسي نگرش , روش ها و امكانات اولياي دانش آموزان در زمينة خواندن
13-جامعه آماري تيمز و پرلز چيست؟

در تيمز دانش آموزان پايه چهارم ابتدايي و هشتم (سوم راهنمايي) ودر پرلز فقط پايه چهارم ابتدايي به عنوان جامعه مورد مطالعه تعريف شده اند.
علت انتخاب پايه چهارم اين است كه در اين پايه ”يادگيري خواندن“ دانش آموزان كامل مي شود.
و علت انتخاب پايه هشتم اين است عملكرد دانش آموزان پايه چهارم دوره قبل تيمز و پرلز در دوره بعدي در پايه هشتم قرار مي گيرند كه به صورت cohort مقايسه مي شود.
به طور متوسط از هر يك از كشورهاي شركت كننده حدود 4000 از 150 مدرسه بر اساس دستورالعمل نمونه گيري مركز آمار كانادا انتخاب مي شوند.
در ايران با توجه به جامعه آماري در هر پايه تحصيلي ( چهارم و هشتم ) حدود 6000 دانش آموز انتخاب شدند.
14-خلاصه عملكرد ايران در مطالعات تيمز و پرلز از نظر رتبه و نمره در طي دوره هاي مختلف چه بوده است؟

براي پاسخ به اين سوال مي توان به سايت مركز ملي مطالعه تيمز و پرلز ايران به نشاني TimssPirls.ir‌مراجعه نمود و كتاب نتايج ملي تيمز 2015 و پرلز 2016‌توسط انتشارات مدرسه چاپ و در دسترس مي باشد

15-موفقيت هاي اجرايي ايران در اين مطالعات چه بوده است؟

براساس گزارش رسمي IEAكشور جمهوري اسلامي ايران از ميان 45 كشور عضو مطالعه پرلز 2006 به همراه كشور اتريش موفق به دريافت نشان ويژه به پاس تقدير از عملكرد استثنايي (Exceptional Performance) و شايستة الگوبرداري (Exemplary) در اجراي پروژة بين‌المللي پرلز گرديد.

اين نشان پرافتخار در هشتمين اجلاس بين‌المللي هماهنگ‌كنندگان ملي NRCكه از تاريخ 17 لغايت 22 ژوئن 2007 در كشور كانادا (شهر كبك) برگزار گرديد, توسط رئيس انجمن بين‌المللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي IEAبه ايران اعطا شد. (مستند به ص 2 گزارش اجلاس هشتم پرلز).

16-تاثیر تیمز و پرلز بر بهبود عملکرد نظام هاي آموزشی كشورها چگونه بوده است؟

با توجه به هدف اصلی انجام مطالعات تیمز و پرلز که نظارت و بهبود وضعیت آموزشی کشورهای شرکت کننده در طول دوره های مختلف است، کشور جمهوری اسلامی ایران در طی سال‌های گذشته، تلاش کرده است تا با بررسی نتایج ملی و بین ‌المللی و تحلیل ثانویه داده های به دست آمده از عملکرد دانش‌آموزان ایران (در سطوح مختلف) به شناسایی نقاط ضعف و قوت، ویژگی مدارس موفق و ناموفق، تعیین سهم عوامل موثر در روند پیشرفت یا پسرفت عملکرد تحصیلی دانش آموزان اقدام نماید كه حاصل آن 12 تك نگاشت وويژه نامه منتشرشده در پژوهشگاه ، 28 گزارش پژوهشي و تحليلي و تشخيصي، 32 پايان نامه و طرح پژوهشي دانشگاهي ارشد و دكترا، 15 مقاله علمي پژوهشي منتشر شده در فصل نامه‌هاي علمي پژوهشي، 8 مقاله پذيرفته شده در كنفرانس بين المللي دوسالانه پژوهش‌هاي تيمز و پرلز) (IRCهمراه با پيشنهادها و راهكارهاي برخاسته از يافته هاي پژوهشي جهت كاربست در نظام آموزشي ايران بوده است ( ر.ك سايت تخصصي مركز ملي مطالعات تيمز و پرلز http://www.timsspirls.ir )

در رابطه با تأثير نتايج تيمز و پرلز بر نظام آموزشي ايران مي توان به گزارش رسمي منتشره در مجله سالانه انجمن بين‌المللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي[1] (شماره 41 سپتامبر 2013) اشاره كرد كه در اين گزارش ضمن اشاره به سابقه طولاني مدت مشاركت كشور جمهوري اسلامي ايران در مطالعات تيمز و پرلز ( 95 19تا كنون) و نيز وسعت دامنه پوشش پايه‌هاي تحصيلي در اين مطالعات (سه پايه چهارم و هشتم و دوازدهم) به مهم‌ترين تغييرات انجام شده متأثر از تيمز و پرلز در نظام آموزشي ايران و درگير شدن مسوولان ،معلمان ،كارشناسان آموزشي و مولفان كتابهاي درسي با پروژه تيمز و پرلز پرداخته است[2].

17-چگونه مي توان به اطلاعات بيشتري از اين مطالعات دست يافت؟

www.timsspirls.ir و http://timssandpirls.bc.edu/
18-تا چه انازه از نتايج و يافته هاي تيمز و پرلز در ارتقا و بهبود نظام آموزشي ايران استفاده شده است؟

گزارشهاي پژوهشي و نشست هاي تخصصي با هدف كاربست نتايج تيمز و پرلز در ايران در سايت مركز ملي مطالعات تيمز و پرلز قابل دسترسي مي باشد.
مركز ملي مطالعات بين المللي تيمز و پرلز

تابستان 97


[1]- IEA News letter

[2] - (براي دريافت متن گزارش به سايت :http://www.iea.nl/newsletter.html مراجعه شود.


دانلود فايل : سوالات_متداول_تيمز_و_پرلز.pdf ( 650KB )


١١:٥٥ - 1397/06/12    /    شماره : ١٤٤٦٥    /    تعداد نمایش : ١٩١٧


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج