تيمز پيشرفته 2008

گزارش‌ها

 

ابزار‌هاي گرد‌آوري داده‌ها

پرسشنامه‌ پيشينه‌اي دانش‌آموز

پرسشنامه دبير رياضي

پرسشنامه دبير فيزيك

پرسشنامه مدرسه (مدير)

 

فايل داده‌ها

پاسخ دانش‌آموز به سوالات آزمون رياضي

پاسخ دانش‌آموز به سوالات آزمون فيزيك

پرسشنامه‌ پيشينه‌اي دانش‌آموز

پرسشنامه دبير فيزيك

پرسشنامه دبير رياضي

پرسشنامه مدرسه (مدير)