تيمز 2003

گزارش‌ها

 

ابزار‌هاي گرد‌آوري داده‌ها

پايه چهارم

  • پرسشنامه‌ پيشينه‌اي دانش‌آموز
  • پرسشنامه معلم
  • پرسشنامه مدرسه (مدير)
  • پرسشنامه يادگيري خواندن (اولياء)

پايه هشتم

  • پرسشنامه‌ پيشينه‌اي دانش‌آموز
  • پرسشنامه دبير علوم
  • پرسشنامه دبير رياضي
  • پرسشنامه مدرسه (مدير)

 

فايل داده‌ها

پايه چهارم

پايه هشتم